January 1, 1970

Related Tags ( )

โคโรนาแว็ก

วัคซีนโควิด-19 ของบริษัทซิโนแว็ก

วัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไบออนเทค

วัคซีนโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอของบริษัทไฟเซอร์-ไบออนเทค

วัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา

วัคซีนโควิด-19 ของบริษัทโมเดอร์นา

วัคซีนโควิด-19 สปุตนิกวี

วัคซีนของประเทศรัสเซีย ที่ใช้ไวรัสอะดีโนในมนุษย์เป็นพาหะ